Verwijzing

Verwijzing

Speciaal basisonderwijs
Aanmelden
Traject
Advies
Permanente Commissie Leerlingenzorg

Speciaal basisonderwijs
Het speciaal basisonderwijs (sbo) is bedoeld voor kinderen met meervoudige problematiek (bijvoorbeeld leerproblemen en sociaal emotionele problemen). Als een reguliere school niet (meer) kan aansluiten bij de specifieke onderwijszorgbehoeften van een kind, kan er gedacht worden aan een verwijzing naar het sbo. Het sbo is niet hetzelfde als het speciaal onderwijs. Het sbo is de “lichtste” vorm van speciaal onderwijs. Wanneer een beschikking voor het sbo wordt gegeven, kan een kind geplaatst worden op een sbo-school. Een beschikking voor het sbo kan niet verzilverd worden in de vorm van extra middelen / geld op een reguliere school, zoals bij een indicatie voor het speciaal onderwijs wel mogelijk is. 
De beschikking die nodig is om toegelaten te kunnen worden tot het sbo wordt gegeven door de Permanente Commissie Leerlingenzorg. De aanvraag voor een verwijzing naar het sbo wordt verzorgd door VIA Amsterdam.

Terug

Aanmelden
De school meldt met toestemming van de ouders de leerling aan bij VIA Amsterdam. Om tot een goede beoordeling te kunnen komen is in ieder geval het volgende nodig:
- Volledig ingevuld onderwijskundig rapport (OWR, deel B en C), inclusief het aanmeldingsformulier voor ouders (deel A)
 - Recente uitdraai LVS (Cito-leerlingvolgsysteem) waaruit de leerontwikkeling en het huidige didactische niveau blijkt.
- Recente handelingsplannen met evaluaties of zorgdocument waaruit de geboden zorg blijkt.
- Psychologisch onderzoek inclusief IQ bepaling (niet ouder dan 1,5 jaar).
- Samenvatting medische gegevens (niet ouder dan 1 jaar)
Eventueel aanvullende gegevens kunnen zijn: 
- Logopediegegevens
- Gezinsonderzoek

Terug

Traject
Als uw aanmelding is binnengekomen bij VIA Amsterdam, worden de volgende stappen doorlopen:
1. Ouders en school krijgen bericht van ontvangst.
2. Screening door VIA Amsterdam; eerste beoordeling van het dossier.
3. Toewijzing contactpersonen voor school en ouders. U ontvangt hierover bericht.
4. Het dossier is in behandeling.
5. VIA Amsterdam formuleert het advies aan ouders en school.
6. Bij advies sbo en goedkeuring van ouders wordt het dossier doorgestuurd naar de Permanente Commissie Leerlingenzorg.

Terug

Advies
Als het dossier in behandeling is genomen brengt VIA Amsterdam de onderwijszorgbehoeften in kaart. De mogelijkheden van de huidige school worden eveneens in kaart gebracht. VIA Amsterdam formuleert aan de hand hiervan een schooladvies. Het is mogelijk dat VIA Amsterdam een ander schooladvies geeft dan waarvoor ouders en school hebben aangemeld. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat VIA Amsterdam nog begeleidingsmogelijkheden voor de leerling ziet op de huidige school. In samenspraak met ouders en school kan er een handhaaftraject opgestart worden, waarbij VIA Amsterdam de ontwikkeling van de leerling samen met school en ouders voor een bepaalde periode volgt.
Wanneer VIA Amsterdam het advies sbo geeft en ouders stemmen toe, dan wordt het dossier met het advies doorgestuurd naar de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Ouders hebben het recht om, indien zij van mening zijn dat hun zoon / dochter gebaat is bij een plaasting op het sbo, het dossier ter beoordeling voor te leggen aan de PCL. Dit kan dus ook als het advies van VIA Amsterdam géén sbo is.

Terug

Permanente Commissie Leerlingenzorg
De Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) neemt binnen 8 weken een onafhankelijk besluit of de leerling toelaatbaar is tot het sbo. Bij een positieve beoordeling wordt de beschikking opgestuurd naar ouders en school. Ouders kunnen hierop hun kind aanmelden bij een sbo-school. De PCL kan ook besluiten dat de leerling niet toelaatbaar is tot het sbo en zal dan contact opnemen met ouders. Ouders kunnen dan bezwaar indienen. Het is ook mogelijk dat de PCL het dossier aanhoudt. Dit gebeurt als er informatie ontbreekt, waardoor de PCL nog niet tot een beoordeling kan komen. VIA Amsterdam neemt dan contact op met ouders om de benodigde aanvullende informatie te verkrijgen. Zodra de aanvullende gegevens zijn aangeleverd, neemt de PCL alsnog een besluit.

Terug

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -