Indicatie

Indicatie

Speciaal onderwijs
Criteria
Aanmelding
Commissie voor Indicatiestelling
Positieve beoordeling
Negatieve beoordeling
AWBZ

Speciaal onderwijs
Er bestaan in Nederland verschillende vormen van speciaal onderwijs. Deze scholen voor speciaal onderwijs zijn ingedeeld in 4 clusters:
Cluster 1: onderwijs voor kinderen met een visuele beperking.
Cluster 2: onderwijs voor kinderen met een auditieve en / of communicatieve beperking.
Cluster 3: onderwijs voor kinderen met een verstandelijke en / of lichamelijke beperking.
Cluster 4: onderwijs voor kinderen met psychiatrische- of gedragsstoornissen.
Aanmelden bij een school voor speciaal onderwijs is alleen mogelijk met een indicatie. Ook kunnen ouders en school kiezen voor een zogenaamde rugzak. De rugzak stelt school in staat extra ondersteuning (met expertise vanuit het speciaal onderwijs) en middelen in te zetten voor de begeleiding van het kind op school. Ook voor een rugzak is een indicatie nodig. Als de indicatie (bijna) verlopen is, kan er een herindicatie aangevraagd worden.
VIA Amsterdam verzorgt de aanvraag voor een (her)indicatie cluster 3 en 4. Wat betreft de aanvragen voor een indicatie cluster 3 verzorgt VIA Amsterdam alleen de aanmeldingen voor kinderen die op het (speciaal) basisonderwijs in Amsterdam zitten en nog geen indicatie cluster 3 hebben. De indicatie wordt gegeven door de Commissie voor Indicatiestelling.
Voor informatie over cluster 1 verwijst VIA Amsterdam u door naar de website van Kennisnet. Voor informatie over de aanvraag van een indicatie cluster 2 verwijzen wij u naar de website van REC2Holland-Flevoland en naar de websites van de cluster 2 scholen in Amsterdam (zie adressen). Indien u niet zeker weet bij welk cluster u kunt aanmelden, dan kunt u telefonisch advies vragen bij VIA Amsterdam.

Terug

Criteria
Er zijn landelijk vastgestelde criteria die bepalen of een leerling in aanmerking komt voor een indicatie cluster 3, of 4. Op basis van deze criteria kunnen ouders en school een dossier samenstellen met verslagen die aantonen dat de leerling recht heeft op een indicatie. Voor de herindicatie gelden dezelfde criteria, maar de benodigde documenten kunnen verschillen. Scholen en ouders dienen zelf zoveel mogelijk voor alle documenten te zorgen. VIA Amsterdam kan hierbij ondersteunen. Het opvragen door VIA Amsterdam van informatie bij instellingen gebeurt altijd met toestemming van ouders. Hieronder volgen de criteria van de clusters 3 en 4. Heeft u na het doorlezen van de criteria vragen, dan kunt u contact opnemen met VIA Amsterdam.

Terug

Aanmelding
Voor de aanvraag van een indicatie cluster 3 en 4 dient het dossier gestuurd te worden naar VIA Amsterdam.
Als het dossier binnengekomen is bij VIA Amsterdam, ontvangen ouders en school een ontvangstbevestiging met daarop de naam van de casemanager. De casemanager gaat na of er voldaan wordt aan de indicatiecriteria en of het dossier compleet is. Als er iets ontbreekt in het dossier, zal de casemanager contact (telefonisch, per mail of per brief) opnemen met ouders en / of school. Zodra het dossier compleet is, zal VIA Amsterdam het dossier doorsturen naar de Commissie voor Indicatiestelling.

Terug

Commissie voor Indicatiestelling
De Commissie voor Indicatiestelling (CvI) neemt een onafhankelijk besluit of een leerling in aanmerking komt voor een indicatie cluster 3, of 4. Indien VIA Amsterdam meent dat er niet voldaan wordt aan de criteria of als het niet lukt om het dossier volledig te krijgen, kan VIA Amsterdam adviseren om het dossier niet door te sturen naar de CvI. Ouders hebben echter altijd het recht om het dossier, ondanks een negatief advies van VIA Amsterdam, voor te leggen aan de CvI ter beoordeling.

De CvI dient binnen een wettelijke termijn van 8 weken tot een beoordeling te komen. Bij een positieve beoordeling wordt er een indicatie afgegeven en opgestuurd naar ouders. De CvI kan ook negatief beoordelen en zullen ouders per brief hiervan op de hoogte stellen. Het is ook mogelijk dat de CvI het dossier aanhoudt. Dit gebeurt als er informatie ontbreekt, waardoor de CvI nog niet tot een beoordeling kan komen. VIA Amsterdam neemt dan contact op met ouders om de benodigde aanvullende informatie te verkrijgen. Zodra de aanvullende gegevens zijn aangeleverd, neemt de CvI alsnog een besluit.

Terug

Positieve beoordeling
Bij een positieve beoordeling zijn er twee opties:
1. ouders kiezen voor een school voor speciaal onderwijs: het kind kan met de indicatie aangemeld worden bij een so-school. VIA Amsterdam zal ouders begeleiden bij het vinden van een plek op één van de so-scholen.
2. Ouders kiezen voor een rugzak. VIA Amsterdam zal het dossier versturen naar de Dienst Ambulante Begeleiding. Zij verzorgen de ambulante begeleiding voor uw kind op school. Voor cluster 4 indicaties zal VIA Amsterdam u eerst een toestemmingsformulier sturen om het dossier door te mogen sturen naar de Dienst Ambulante Begeleiding. Het is ook mogelijk het toestemmingsformulier al bij aanmelding in te sturen.

Indien ouders of school vragen hebben over de juiste onderwijssetting voor een kind (regulier met rugzak of speciaal onderwijs), dan kan er contact opgenomen worden met VIA Amsterdam.

Meer informatie is te vinden op de website van REC Noord-Holland (cluster 3) en REC Bovenamstel (cluster 4).

Terug

Negatieve beoordeling
Bij een negatieve beoordeling kunnen ouders bezwaar aantekenen bij de Bezwaar Advies Commissie (BAC). Deze commissie bestaat uit deskundigen die geen relatie hebben met de CvI, waardoor er onafhankelijk en objectief gekeken kan worden naar uw bezwaar.
Meer informatie hierover kunt u vinden op rijksoverheid.nl en op de website van de WEC Raad.

Terug

AWBZ
Een aantal kinderen die in aanmerking komt voor een indicatie cluster 4, kan ook in aanmerking komen voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Een PGB is een geldbedrag waarmee ouders zelf zorg en begeleiding kunnen inkopen. De aanvraag van een PGB verloopt via Bureau Jeugdzorg. Indien VIA Amsterdam meent dat de leerling mogelijk in aanmerking komt voor PGB, dan wordt er telefonisch contact opgenomen met ouders om te vragen of ouders interesse hebben in het aanvragen van een PGB. Als ouders geïnteresseerd zijn, krijgen ze contactgegevens van Bureau Jeugdzorg om de aanvraag in gang te kunnen zetten..

Terug

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -