Nieuwsberichten

 Bereikbaarheid VIA Amsterdam in zomervakantie

14 juli 2014


In de zomervakantie is VIA Amsterdam mogelijk minder goed telefonisch te bereiken. Met dringende vragen kan gemaild worden naar . TOOA's kunnen niet meer aangevraagd worden

27 mei 2014


Vanwege de veranderingen die per 1 augustus 2014 in het kader van Passend Onderwijs zullen plaatsvinden, is het vanaf heden niet meer mogelijk om een aanvraag voor een Onderwijs Ondersteuningsarrangement (TOOA) te doen. De periode om nog effectieve begeleiding te kunnen bieden is te kort. Uiterste inleverdata

10 maart 2014


Lees hier het overzicht van de data waarop dossiers ingediend moeten zijn bij VIA Amsterdam / de PCL en CvI opdat aanvragen voor 1 augustus 2014 behandeld kunnen worden. Aangepaste regels aanvraag observatiebudget SWV West

27 november 2013


In samenwerkingsverband West bestaat sinds enige tijd de mogelijkheid om voor jonge kinderen, over wie de school vragen heeft ten aanzien van het vaststellen van de onderwijsbehoefte en het vertalen wat deze onderwijsbehoefte betekent voor het handelen in de dagelijkse praktijk, een zogenaamd ‘observatiebudget’ aan te vragen.

Om de kennis die door scholen is opgedaan in het kader van de reeds ingezette observatiebudgetten te verbreden over meerdere scholen en verder te verdiepen, zijn door de schoolbesturen met ingang van het schooljaar 2013-2014 de regels over de uitvoering van de observatiebudgetten aangepast.

Wanneer een school een observatiebudget aanvraagt, zal de observatie uitgevoerd dienen te worden door een intern begeleider van een collega-school (van hetzelfde schoolbestuur) die hier reeds ervaring mee heeft opgedaan. Op deze wijze kunnen scholen van elkaars expertise gebruik maken. Het schoolbestuur zorgt er voor dat op de vraag en het verwachte resultaat een ervaren intern begeleider wordt ingezet en vraagt vervolgens het observatiebudget aan bij VIA Amsterdam door middel van het bestaande formulier. Voor éénpitters of kleine schoolbesturen geldt dat ze een intern begeleider van een ander schoolbestuur in de wijk kunnen inhuren.

De school die de intern begeleider levert die de observaties zal verrichten, ontvangt hiervoor vanuit het samenwerkingsverband gelden. Indien de situatie daarom vraagt, kan er eveneens geld beschikbaar worden gesteld voor het inhuren van een externe deskundige om beide intern begeleiders te ondersteunen bij de uitvoering van het observatietraject. VIA Amsterdam kan aangeven welke scholen reeds gebruik hebben gemaakt van een observatiebudget en welke intern begeleiders in dit kader (dus) benaderd kunnen worden.

Er wordt maximaal € 2.000,- beschikbaar gesteld als vergoeding voor de intern begeleider uit het schoolbestuur / de wijk en € 1.000,- voor externe begeleiding. De maximum subsidie in het schooljaar voor het Observatiebudget is € 80.000,-. Na overschrijding van dit totaal kan geen subsidie meer worden aangevraagd. Hiervan zal op deze site bericht gegeven worden. Veranderingen met betrekking tot indicaties

02 juli 2013


Op 29 mei 2013 berichtte VIA Amsterdam over het document met informatie over de veranderingen met betrekking tot de indicaties voor cluster 3 en 4. Dit document is inmiddels aangepast. Een tweede versie vindt u hier. Nieuwsbrief Passend Onderwijs Amsterdam en Diemen

27 mei 2013


Lees  hier  de nieuwsbrief Passend Onderwijs Amsterdam en Diemen van maart 2013. Medische gegevens bij aanmelding

07 juni 2010


Wanneer een leerling wordt aangemeld bij VIA Amsterdam voor een verwijzing naar het speciaal basisonderwijs, is het verplicht om medische gegevens (onderzoek door een schoolarts) toe te voegen aan het dossier. De medische gegevens mogen niet ouder zijn dan één jaar. Indien een recent medisch verslag niet beschikbaar is, dient de leerling door de schoolarts te worden opgeroepen voor een medisch onderzoek. De school is verantwoordelijk voor het aanleveren van het onderzoeksverslag.
De afgelopen tijd is gebleken dat bij aanvragen voor een verwijzing naar het speciaal basisonderwijs de medische gegevens regelmatig ontbreken. Wij verzoeken u er nauwkeurig op toe te zien dat de medische gegevens bij aanmelding bij VIA Amsterdam aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is, kan de verwerking van een aanmelding onnodige vertraging opleveren. -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -